?�?�?�???? ???�?�?�?Y ?z?? ?????�?? ?�?�?? 2017 ?�???�?�???? ?�?�?? ?z?? 2018 | ???�?�?�?Y ?�?�?�?????�?�?? ?�?z?�???�??

?�???�?????�?????�?? ?�?�???�??,

?�?�?? 2017 ?z???�???�?? ?????�?�?z?� ?�?�?�?? 2018 ?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�???�.

?�?z?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�.

?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?? ???z?�???� ???? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?????�?z?�.

?�?�?�?? ???�?? ?�?�?? 2017 ?�???�?????�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?????�??

?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?�???�?????�??

?z?�"?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�?z???�?� ???? ?�?? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�?????� ?z???�?�?�?�?�??.

?�?z?� ???z?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?? ?????�?�?� ?�?�?? ?�?????� ???� ?�???�??.

?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?????�?�?�?? ?�???�?????�?? ???�???�?Y 3

???�?�?�?? ?�?�?z???�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?z?? 2016

?�?z?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?z?�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?z?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�.

?�?�?�?�???? ?�?z?�?�?? ???z?�???� ???? ?�?z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�, ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�???�?� ?????�?z?�.

???�?�?�?? ?�?�?z???�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?z?? 2016

?z?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?�?�???� ?z?? ?�?�?�???�, ?z??"?z, ?�?�???�?� ?????�?z?�

?z?�"?� ?�?�?�?? ???�???�?�?� ?????�?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?????�??.

???�?� ?�???�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?z?�?� ???�?????? ???�?�.

?�?�?�?? ???�?�?�?�?? 2016

???z???�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?? 2015 ?�???z?�???�?? ?z?�???�?�?� ?z?�?�?z?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?�.

???�?????�?? ?�?�???�?�??>

?�?�?� ?�?�???� 2015

?�?????�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?z?? 2015 ?�???�?�???? ?�?�?? ?z?? 2016

???�?? ?�?�?? ?z?? 2015 ?�?�?? ?�?�???� ?�?�?z?� ???z?�?� ?�?� ???�?????s ?�?�??????.

?z?�"?� ???�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?� ?z?�?�?? ???� ?????s ?�?�?�?�???� ?z??"?z, ?z?? ?�?�?�???�, ?�?�???�?� ?????�?z?� ?�?�?�?�?� ???�?�?�?�.

???�?�?� !

?�?z?� ???z?�?� ?�?�?? ?�?????� ???� ?�???�?? ?�?�?z?� ?????�?�??.

?�???�?????�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�?�?� 2015

?�?z?� ???�?�???�?� ???�???Y ?�?�???�?� ?�?�???Y ?�?�?????z?�?? ?�?�?�?? ?z?? 2015

?�?z?�?�?� ?�?�?� ???�?????? ?�?�?�?� ?�?�?z?�?? ?????�?� ???�?z???�?? ?z???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?? ?�?�?�?� ???�???�?s

?�???�???�?z?� ?z?? ?�?�?�???�.

???�???Y ?�???�???�?? ?�?z?�?�???�?? ???�?�???s ?z?? ?�?�?�?? 2015 ?�?�???�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?� ???�?�?�?�?�.

?�???Y ?�?�???�?� ???�???� 2015 208,800 ?�"?�

?�?�?�?�?� ?z?�???�?z???�?? 16% – 33,408 ?�"?�

?�???Y ?�?�?????z?�?? ???�???� 2015 263,000 ?�"?�

?�?�?�?�?� ?z?�???�?z???�?? 7% – 18,410 ?�"?�

?�?�?�?z?�

???�?�?� ?�?�???� ?�?�?�?� ( ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ) 150,000 ?�"?�

?�?�?�?�?� ???�?�???�?z???�?? ???�???Y ?�?�???�?� 24,000 ?�"?� ( 150,000 ?�"?�*16% ).

?�?�?�?�?� ???�?�???�?z???�?? ???�???Y ?�?�?????z?�?? 10,500 ?�"?� ( 150,000*7% ).

?z?�"?� ???�?�?� ???z?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?????�?z???�?�?? ?z?�?z???? ???�?�???s ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?z??

?z?�?�?�?�?Y ?�???�?�?? ?z?? 2015

?z?�???� ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� ???�?�?? ?z?? 2014

???�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?????z?� ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???�?�?? 2014 ???�?�?�?�?�??.

?z?� ?�???�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ???� ?�-31 ?�?z???� 2015.

?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?�?Y ?�?�?�?? ???�?�?�?� ???? ?�?�?�?� ???� ?�-30 ?�?�?�?�?� 2015.

?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� 2014

?�?�?�?? ?�?�?� ???z?? ?�?�?�???� 2014

?z?�?�?�?? ???�???� ?�???�?? 2015

?z?�?�?�?? ???�???� ?�???�?? ???�?�?? 2015 ?�?�?�?� 79,482 ?�"?�.

???�?�?? ?�?z?�?�?�?? ???? ?�?�???�?� ?z?�?�?? 2014.

?�?z?�???�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?z???? ???�?????? ???�?? ?�?�?? ?z?? 2014 ?�???�???? ?�?�?? ?z?? 2015

?�?z?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�???�?s ?�?z?�?�?? ?�?�?z???? ?????�?? ?�?�?? ?z?? 2014 ?�???�?�???? ?�?�?? ?z?? 2015.

?�?z?�???�?s ?�?�???? ?z?�?�?? ???� ?????s ?�?�?�?�???� ?�?z?? ?�?�?�?�?�??.

???�?�?� !

?�?�?�???� ???z?�???�?s ?�?z?? >?�???�?????�?? ?�?????�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?z?? 2014

תגובות אחרונות בבלוג:

  • גלית: תודה על המדריך המעולה.
  • אורי עידן: בשלב הראשון תיהיה הודעה לבעלי אייפון לשדרג את המכשיר למכשיר פחות מוגבל ויותר חופשי :-)
  • אורי עידן: זה היה צפוי.

תגים:

2010 ?????�???�?� ???�???�?? ???�?�?� ?�?�???� ???�???� ?z?�???�?� ???�???� ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�?Y ???�?s ?z???�?�?�?? ???�?s ?z?�?�?�?�?�?? ???z??"?z ???�?z???� ???� ?�?�???� ?z?� ?�?�???� ? ???�?�?�???�?? ???�?�???s ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� ???�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?z?? ?z??"?z ?z?? ?�?�?�???� ?z?? ?�?�?�???� 2011 ?z?�???�?s ???�?? ?�?�?? ?z?? 2015 ?z?�?�?�?? ?z?� ?�?� ?�?�???� ?z?�?�?�???�?? ?�??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???� ?z???�?�?� ?�???�?? ?�???? ?�?z?� ???�?�???�?� ???�???Y ?�?�?????z?�?? ?�?z?� ???�?�???�?� ???�???Y ?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???s ?z?? ?�?�?�?? PCN874 ?�?�?� ?z??"?z ?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?????z?� ???z?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?? ?z?�?�?z?Y ?�?�?�?�?� ???z??"?z ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???� 2010 ?�?�?� ?�?�???� 2011 ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� 2010 ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?Y PCN874

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.